Referat fra Generalforsamling søndag d. 26. januar 2014.

Dansk Politihundeforening Skovbo afdeling - Generalforsamling søndag d. 26. januar 2014.

 Der var fremmødt 43 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent.
2.   Valg af 2 stemmetællere.
3.   Formandens beretning.
4.   Beretning fra udvalg.
5.   Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
6.   Indkomne forslag.
7.   Valg til bestyrelsen
       7a. Valg af formand.
       7b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
       7c. Valg af suppleanter.
8.   Valg til revisor/suppleant
       8a. Valg af revisor.
       8b. Valg af revisor suppleant.
9.   Eventuelt.

ad. 1
Mogens Fruergaard blev foreslået som dirigent og valgt.

 ad. 2
Per Due Jensen og Robert Kahr blev valgt som stemmetællere.

 ad. 3
Formandens beretning. Her havde Sten igen i år en meget grundig og fyldestgørende beretning. Se hans beretning andet sted på hjemmesiden.

Efter at have hørt formandens grundige beretning, følte ingen, at der var grund til at stille supplerende spørgsmål, så beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 ad. 4
Lydighedsudvalget:
Da Finn ikke var til stede, læste Sten hans indlæg op. Her takkede Finn instruktørerne mange gange for den store indsats og det flotte resultat de har nået det forløbne år, hvor en hel del er fortsat på kåringshold.

Kantineudvalget:
Da Jytte ikke var til stede, blev hendes indlæg ligeledes læst op. Jytte takkede de mange medlemmer, der har deltaget især ved konkurrencer. Endelig berettede Jytte at kantinen i 2013 kom ud med et overskud på kr. 7,815,-

Husudvalget:
René fortalte at dette udvalg har arbejdet med opgaverne ad hoc, og indkaldt medlemmer efter det aktuelle behov, hvilket medførte at der ikke blev indkaldt til en decideret ”arbejdsdag” i 2013.

Kåringshold:
Mogens fortalte at der p.t. er et kåringshold der træner hver onsdag med Leif Birlie Eriksen (Moffe) og Torben Larsen.

Ydermere er der bidetræning tirsdag – spor og rundering lørdag formiddag, samt fællestræning hver søndag.

ad. 5
Efter en kort pause, hvor regnskabet blev uddelt, gennemgik kassereren de poster, der varierede fra det forventede. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2014. Der blev af kassereren varskoet kontingentstigning til næste år – altså fra 2015.

Herefter var der ingen spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 ad. 6
Der var ingen forslag.

 ad. 7
a:
Valg af formand. Sten Holst-Christensen modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Jackie Jensen, som blev enstemmigt valgt.

 b:
Valg af bestyrelsesmedlem. René Lindhardt modtog genvalg og blev valgt.
Valg af bestyrelsesmedlem. Finn Benny Andersen modtog ikke genvalg.

 c:
Bestyrelsen foreslog Lone Pridal, som blev enstemmigt valgt.
Valg af suppleanter. Annitha Johansson og Finn Benny Andersen blev valgt.

ad. 8
a:
Valg af revisor. Bjarne Have blev genvalgt.

 b:
Valg af revisor suppleant. Mogens Fruergaard blev genvalgt.

 ad. 9
Eventuelt. Ingen ønskede at byde ind med noget – måske fordi alle ønskede at nå hjem til EM finalen i herrehåndbold.

Herefter takkede formanden for god ro og orden og udråbte et leve for foreningen.

26-01-2014

Bjørn Høyer