Ordinær generalforsamling

Dansk Politihunde Forening – Skovbo afd. Indkalder herved til ordinær generalforsamling

25. januar 2015 kl. 14:00 i klubhuset på Pilebækgård.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Beretning fra udvalg
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag
(skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter i.h.t. lovene
a. Valg af kasserer Bjørn modtager ikke genvalg
Bestyrelsens forslag: Annitha Johansson
b. Valg af bestyrelse Finn Andersen modtager genvalg
c. Valg af bestyrelse Jytte modtager ikke genvalg
Bestyrelsens forslag: Christian Mønster
d. Valg af bestyrelse
Bestyrelsens forslag: Martin Svane
e. Valg af suppleant
Bestyrelsens forslag: Peter Bonde
f. Valg af suppleant
Bestyrelsens forslag: Jytte Pedersen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

P.b.v.
og på gensyn
Sten Holst-Christensen

Generalforsamling 2015 (1)