Generalforsamling – Referat

Dansk Politihundeforening Skovbo afdeling

Generalforsamling søndag d. 25. januar 2015.

 

Der var fremmødt 39 stemmeberettigede medlemmer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

  1. Formandens beretning.

4. Beretning fra udvalg.

5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

  1. Indkomne forslag.

7a. Valg af formand.

7b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7c. Valg af suppleanter.

8a. Valg af revisor.

8b. Valg af revisor suppleant.

9. Eventuelt.

Ad. 1

Mogens Fruergaard blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

 

Ad. 2

Torben Alrik og Theo Frederiksen blev valgt som stemmetællere.

 

Ad. 3

Formandens beretning. Her havde Sten igen i år en meget grundig og fyldestgørende beretning. Se hans beretning andet sted på hjemmesiden.

Efter at have hørt formandens grundige beretning, følte ingen, at der var grund til at stille supplerende spørgsmål, så beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4

Under beretningen havde Sten en gennemgang af de siddende udvalg.

 

Ad. 5

Efter en kort pause, hvor regnskabet blev uddelt, gennemgik kassereren regnskabet, hvor der var ønske om specifikation af kontoen: diverse udgifter, hvorefter der ikke var flere spørgsmål til selve regnskabet.

Sidste år blev der varskoet kontingentstigning, og her kom en diskussion om hvorvidt det var rimeligt at bibeholde rabatten til familiemedlemmer. Det blev diskuteret, men det afstedkom ikke forslag til ændring. Den foreslåede stigning på ca. 60 % skulle ses i lyset af, at det er vurderet, at der ikke skulle ske ændringer de næste år, og at bestyrelsen ikke mente, at det ville være ”pænt” at den nye kasserer skulle begynde sin karriere med at skulle foreslå forhøjelser. Regnskabet og kontingent stigning blev vedtaget med 35 stemmer for.

 

Ad. 6

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

Ad. 7

Valg af bestyrelse og suppleanter i.h.t. lovene. Da der i 2014 har været afgang af bestyrelses medlemmer, som så er erstattet af suppleanter. Der står i lovene, at formand og 2 bestyrelses medlemmer vælges i lige år, og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Da suppleanter vælges hvert år, medfører dette at nogle skal vælges for 2 år og andre kun for 1 år.

 

  1. Valg af kasserer. Bjørn Høyer ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Annitha Johansson, som blev enstemmigt valgt for 2 år.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlem. Finn Benny Andersen modtager genvalg og blev valgt for 2 år.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlem. Jytte Pedersen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Christian Mønster, som blev enstemmigt valgt for 1 år.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Martin Svane som blev enstemmigt valgt for 1 år.

 

Valg af suppleanter. Peter Bonde og Jytte Pedersen blev enstemmigt valgt.

 

Ad. 8

Valg af revisor. Bjarne Have ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Mogens Fruergaard som blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor suppleant. Theo Frederiksen blev enstemmigt valgt.

 

Ad. 9

Eventuelt. Ingen ønskede at byde ind med noget.

 

Sten takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden og udråbte et leve for foreningen.

 

 

 

25-01-2015 Bjørn Høyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Politihundeforening Skovbo afdelings Støtteforening

Generalforsamling søndag d. 25. januar 2015.

 

 

 

 

Der var fremmødt 39 stemmeberettigede medlemmer.

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

  1. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

  1. Indkomne forslag.
  2. Eventuelt.

 

 

Ad. 1

Mogens Fruergaard blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

 

Ad. 2

Sten fortalte at støtteforeningen havde betalt udgifterne til festligholdelsen af vort 40 års jubilæum.

 

Ad. 3

Vi er desværre blevet vejet og fundet for lette i Politiets Sprogforbund, og tros ihærdige forsøg på at ændre denne beslutning, er vi blevet sagt op. Det betyder at den fine rentetilskrivning vi hidtil har fået er væk. Ved samtale i banken er vi ved 1 års opsigelse blevet tilbudt 0,812% i rente. Derfor blev forsamlingen opfordret til at komme med forslag om hvad der kan gøres idet det er en forudsætning at der ikke spekuleres med pengene.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad. 5

Eventuelt. Ingen ønskede at byde ind med noget.

 

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden og udråbte et leve for foreningen.

 

 

 

25-01-2015 Bjørn Høyer

Generalforsamling 2015