Skovbo-nyheder.

Som skrevet i referatet fra mødet med Køge Hundeskole den 14. september har vi den 4. ds. fulgt op med et møde på Pilebækgård med Køge kommune ved Karina Hiort Feddersen fra Kultur og Idræt samt Lasse Yssing fra ETK.

Som lovet berørte vi spørgsmålet, om Køge Hundeskoles krav på den del af det grønne areal, som ligger på venstre side af en linje, der dannes af den store røde lades gavl og fortsættes på skrå op gennem arealet.

Ingen af mødedeltagerne fra Køge kommune kendte til en aftale herom, og fandt det ikke sandsynligt, at der var indgået en aftale om en så kunstig opdeling af arealet.

Dette ændrer selvfølgelig ikke på, hvad vi aftalte på mødet den 14. med Køge Hundeskole, at begge klubbers aktiviteter skal foregå i fordragelighed og med gensidig hensyntagen, samtidig med at det huskes, at alle taler pænt til hinanden.

Det blev på mødet bestemt, at der skulle forsøges arrangeret et fællesmøde med repræsentanter for alle foreninger med hjemsted på Pilebækgård, et initiativ som vi hilser velkommen. Input til et sådant møde modtages gerne.

Vores nabogrund er solgt. Der er en foreløbig aftale med køberen om, at vi må færdes på grunden og bruge den som vi har gjort hidtil. Der er ikke umiddelbart planer om at bygge på grunden. Dele af den vil blive brugt som oplagsplads. Vi skal naturligvis tage hensyn hertil.  Mere, når der er nyt.

De store bøgetræer på pladsen vil i løbet af efteråret få fjernet de døde grene, som nogen frygter, vil være til fare hvis/når de falder ned.

Mange af jer har set, at den gamle lade netop nu er ved at forsvinde/ er forsvundet. Det undersøges, hvilke planer der er for det så frilagte areal. Det er henstillet til kommunen, at der i hvert fald rejses en form for hegn for læ og regulering af kørende færdsel.

Skriv et svar