Kategoriarkiv: Bestyrelse

Nytårs hilsen fra formanden

Jeg har lyst til, her ved årets udgang at sende en hilsen til klubbens medlemmer, og i den forbindelse knytte et par bemærkninger til året der snart er gået, ikke fordi jeg tror jeg kan bidrage med noget der ikke er kendt i forvejen, men mere nogle betragtninger fra en ikke ”folkevalgt” formand.

Jeg, og jeg tror heller ikke andre i bestyrelsen havde ventet, at Sten  forlod bestyrelsen i april, og som jeg udtrykte det i maj var det trist at skulle undvære hans erfaring og overblik i en  bestyrelse hvor resten har så få års erfaring og indblik i PH som tilfældet er.

Jeg lod mig på bestyrelsesmødet den 27. april overtale af den øvrige bestyrelse og Sten i enighed til at varetage posten som formand frem til den kommende generalforsamling således at vi undgik en ekstraordinær generalforsamling, jeg er i dag i tvivl om det var det rigtige.

I bestyrelsen har vi bestræbt os på at gøre vort bedste for at få foreningen så godt som muligt igennem 2015, vi har heldigvis haft mulighed for at trække på erfarne kompetente medlemmer når vi har haft behov, og uden at nævne navne vil jeg gerne her takke for den hjælp og vejledning vi har fået fra flere sider, således at foreningen er kommet nogenlunde ”uskadt” igennem 2015.

Vi har en god forening bestående af en mange medlemmer der har været klar til at yde en stor indsats for at få klubben til at fungerer, lad mig nævne følgende:

Klubhuset og omgivelserne er blevet passet til UG, med rengøring, græsslåning og andet forefaldet arbejde af nogle flittige medlemmer der har sat pris på at vi andre har kunnet komme til et ordentligt klublokale og omgivelser der på alle måde er i orden, det både i dagligdagen og til vore konkurrencer, det skylder vi jer stor tak for.

Kantinen er blevet passet til alles tilfredshed og til stor fornøjelse  for både medlemmer og gæster, og det er en fornøjelse at se hvordan Jytte har sørget for at fordele ”vagterne” både i dagligdagen, men i særdeleshed til alle vore konkurrencer og andre arrangementer, tak alle jer der har fået kantinen til at fungere.

Lydighedsholdene har igen i år fungeret tilfredsstillende, nogle af pladserne har været bedre besøgt end andre, men alt i alt med et fornuftigt antal hunde ledet af Lisbeth og hendes instruktørteam. Tusind tak til jer alle for jeres store indsats, den er værdifuldt for klubben.

Kåringsholdene og bidetræningen har igen i år fungeret godt, dygtigt ledet af nogle flittige og pligtopfyldende instruktører på alle hold, tak til jer for indsatsen.

Vore Dommere og figuranter har også i år været flinke til at melde sig når behovet har været der, både lokalt, men også på områdeplan, det er rart at se, at vi også på denne front er med ”ved fronten”, tak skal i have for det.

Konkurrencerne er jo målet for os alle.  Skovbo har i 2015 været godt repræsenteret ved konkurrencerne, det gælder både deltagerantal og placeringer, og det er da klart, at vore gode placeringer både ved områdemesterskaberne og ikke mindst ved DM kan vi alle være stolte af.

Hundeførerne i Skovbo er flittige og målrettede folk, der med daglig målrettet træning har vist at det er muligt at opnå gode resultater til glæde for jer selv og klubben, alle er gode til at finde sammen i mindre grupper for at hjælpe hinanden til bedre resultater.

Vi skylde alle en stor tak til de medlemmer der yder en indsats for PH Skovbo, og det er en glæde at se, at det trods alt er de fleste der tilbyder deres hjælp i vor egen afdeling til gavn for vore egne medlemmer, og det er trist at erfare, at enkelte medlemmer ikke synes at deres indsats i Skovbo bliver værdsat, og derfor vælger at lægger deres flid i andre klubber, vi må derfor forsøge fremadrettet at få alle til at føle, at det er rart og givende at hjælpe hinanden i Skovbo.

Når man lader sig vælge ind i en bestyrelse, følger der mange opgave med, og det er ikke alle der er relaterede til det vi alle er medlemmer i PH for – det praktiske hundearbejde -, der følger mange kedelige administrative opgaver med, og der skal til tider træffes nogle beslutninger som ikke er populære hos alle, det har vi også måttet gøre i 2015.

Vi skal huske, at vi alle er med af fri vilje og at der skal være plads til alle, der er ingen af os der ejer klubben, og jeg er så naiv, at jeg ikke tror, at der er nogen der foretager sig noget for at genere andre, men at vi alle yder vort bedste for at gavne helheden i PH Skovbo. Vi kan alle komme i en presset situation hvor der ryger en forkert ”finke af fadet”, - vi er kun mennesker - .

Jeg tror mange oplever at være lidt forvirret vedrørende min indkaldelse til ordinær generalforsamling i år.

Det var ikke min hensigt at skabe ”røre i andedammen”, men jeg havde set frem til forståelse for, at jeg gerne ville være til stede på generalforsamlingen for at ”forsvare” min beretning, hvilket jeg ikke kan være i januar p,g,a. ferie. Jeg er selvfølgelig bekendt med at vore lokale vedtægter siger at ordinær generalforsamling skal afvikles i januar. Jeg ser ikke ”lovbruddet” som noget alvorligt.

Den 22. dec. modtog jeg en klage fra et af vore medlemmer, hvorefter jeg straks ændrede datoen for generalforsamlingen til den 31. jan.2015

Jeg beklager at have ”skabt røre i andedammen”, jeg havde håbet på forståelse, men det er der tydeligvis ikke fra alle.

Jeg tager personligt ansvar for ”tumulten”, da det er mig der har bragt forslaget om 9. feb. på  bane i bestyrelsen, men som vedkomne der har gjort indsigelse udtrykte det, citat : - det er vigtigere at overholde vedtægterne end at du er til stede -.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Finn

Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015

Deltagere :          Sten, Annitha, Christian, Jytte, Finn og Martin

Fraværende:        Peter

Sten bød Martin velkommen i bestyrelsen.

Pkt. 1     Træningslejr - Cortzelitse.

På trods af tidligere afmelding fra René Lindhart, besluttede bestyrelsen at deltage i arrangementet, og lægger herefter invitationen på hjemmesiden.

Det blev besluttet, at tilmeldingen kun kan ske via hjemmesiden.

Pkt. 2     Børnedag i Køge kommune.

Dagen vil blive afholdt som tidligere

Pkt. 3     Sommerfest / -konkurrence.

Afholdes den 13. juni.

Pkt. 4     Klubmesterskaber 2015

U-kl. - 24. okt. - tilrettelægger Annitha Johannesson

U-kåret & P-kl. - 31. okt. - tilrettelægger Christian Mønster

K+V kl. 7. nov. - tilrettelægger - Finn Andersen

Pkt. 5     Hjemmesiden

Der arbejdes på forbedringer

Pkt. 6     Bank

Der pågår forhandlinger om bankskifte

Pkt. 7     Dommeruddannelse

Finn Andersen er tilmeldt dommeruddannelse

Pkt. 8     Kantine

Der udarbejdes ny strategi  for at sikre korrekte indbetalinger

 

Pkt. 9     Kontingent

28 medlemmer har endnu ikke betalt, der rykkes. 6 medlemmer har meldt sig ud.

Pkt. 10   Træning

FA orienterede om kårings- og unghunde træningen samt den kommende opstart af lydighedsholdene.

 

Finn Andersen

Referat bestyrelsesmøde

Bestyrelses møde d. 09-02-2015 referat

Fremmødt:

Sten, Finn, Jytte Annitha, Christian

(Annitha måtte desværre forlade mødet, lige inden start)

 

Sten byder velkommen til den nye & gamle medlemmer.

Dagsorden blev som følger:

Grundet Annitha’s afbud blev det vedtaget at alle Økonomiske punkter måtte vente til næste møde

1. Ansvarsområder

 • Leopold kontaktes vedr. græsklipper sammen med Johnny, som backup havemand
 • Marketing, P.W. Bonde
 • Festudvalg, Sten, Jytte, Theo, Per
 • Dørlås, Finn Andersen, undersøger dør for lettere adgang, nyt låsesystem undersøges budget max. 10.000, Christian undersøger med James
 • Regnskab for kantine separeres fra afdeling
 • Husudvalg, Christian Mønster tilføjes
 • Nyt tema til hjemmesiden, Christian & Sten finder på noget.
 1. Lokal konkurrence d. 22-02
 • Keld Andersen, Tilrettelægger
 1. Træningsweekend
 • Træningsweekend kan blive arrangeret lokalt for skovbo medlemmer i samme weekend som den nu aflyste Corselitze lejer. Finn Andersen vil gerne arrangere med hjælp. Forhånds tilmelding laves snarest, ide’en er en lokal weekend for skovbo hunde, for der hjælpes på tværs af alle klasser, træning fredag-aften/lørdag/søndag med social spisning lørdag aften, samt udefra kommende instruktører deltager antal skal være ca. 15 hunde

4.   Kåringstræning / Unghundetræning

 • Kårings træning, Keld Andersen, Keld har 100% opbakning fra bestyrelsen til alle dispositioner, samt indkalder de ressourcer han måtte have brug for.
 • Unghunde træning, Mogens Fruergaard & Henrik Frederiksen

       5.   Lydigheds Hold

 • Lydighedshold opstart, Virker fint med Lisbeth som koordinator samt markedsføring, der er allerede godt gang i indskrivningen.
 • Nyt Hold i Hårlev med Jimmi Koldenborg & Thomas Larsen
 • Hold i Ølby ved Lisbeth Cornelius & ?!
 • Hold i Borup Christian Mønster & Camilla Johansson
 • Hold Pilebækgår Karen Olsen & ?!

6. Bank

 • Overdragelse sker fredag d 14-02  til Annitha Johansson, forslag fra bank modtages vedr. anbringelsen af foreningens midler.

Referent: Christian mønster

Næste møde planlægges til først i marts.

Generalforsamling – Referat

Dansk Politihundeforening Skovbo afdeling

Generalforsamling søndag d. 25. januar 2015.

 

Der var fremmødt 39 stemmeberettigede medlemmer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

 1. Formandens beretning.

4. Beretning fra udvalg.

5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 1. Indkomne forslag.

7a. Valg af formand.

7b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7c. Valg af suppleanter.

8a. Valg af revisor.

8b. Valg af revisor suppleant.

9. Eventuelt.

Ad. 1

Mogens Fruergaard blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

 

Ad. 2

Torben Alrik og Theo Frederiksen blev valgt som stemmetællere.

 

Ad. 3

Formandens beretning. Her havde Sten igen i år en meget grundig og fyldestgørende beretning. Se hans beretning andet sted på hjemmesiden.

Efter at have hørt formandens grundige beretning, følte ingen, at der var grund til at stille supplerende spørgsmål, så beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4

Under beretningen havde Sten en gennemgang af de siddende udvalg.

 

Ad. 5

Efter en kort pause, hvor regnskabet blev uddelt, gennemgik kassereren regnskabet, hvor der var ønske om specifikation af kontoen: diverse udgifter, hvorefter der ikke var flere spørgsmål til selve regnskabet.

Sidste år blev der varskoet kontingentstigning, og her kom en diskussion om hvorvidt det var rimeligt at bibeholde rabatten til familiemedlemmer. Det blev diskuteret, men det afstedkom ikke forslag til ændring. Den foreslåede stigning på ca. 60 % skulle ses i lyset af, at det er vurderet, at der ikke skulle ske ændringer de næste år, og at bestyrelsen ikke mente, at det ville være ”pænt” at den nye kasserer skulle begynde sin karriere med at skulle foreslå forhøjelser. Regnskabet og kontingent stigning blev vedtaget med 35 stemmer for.

 

Ad. 6

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

Ad. 7

Valg af bestyrelse og suppleanter i.h.t. lovene. Da der i 2014 har været afgang af bestyrelses medlemmer, som så er erstattet af suppleanter. Der står i lovene, at formand og 2 bestyrelses medlemmer vælges i lige år, og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Da suppleanter vælges hvert år, medfører dette at nogle skal vælges for 2 år og andre kun for 1 år.

 

 1. Valg af kasserer. Bjørn Høyer ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Annitha Johansson, som blev enstemmigt valgt for 2 år.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Finn Benny Andersen modtager genvalg og blev valgt for 2 år.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Jytte Pedersen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Christian Mønster, som blev enstemmigt valgt for 1 år.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Martin Svane som blev enstemmigt valgt for 1 år.

 

Valg af suppleanter. Peter Bonde og Jytte Pedersen blev enstemmigt valgt.

 

Ad. 8

Valg af revisor. Bjarne Have ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Mogens Fruergaard som blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor suppleant. Theo Frederiksen blev enstemmigt valgt.

 

Ad. 9

Eventuelt. Ingen ønskede at byde ind med noget.

 

Sten takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden og udråbte et leve for foreningen.

 

 

 

25-01-2015 Bjørn Høyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Politihundeforening Skovbo afdelings Støtteforening

Generalforsamling søndag d. 25. januar 2015.

 

 

 

 

Der var fremmødt 39 stemmeberettigede medlemmer.

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 1. Formandens beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 1. Indkomne forslag.
 2. Eventuelt.

 

 

Ad. 1

Mogens Fruergaard blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

 

Ad. 2

Sten fortalte at støtteforeningen havde betalt udgifterne til festligholdelsen af vort 40 års jubilæum.

 

Ad. 3

Vi er desværre blevet vejet og fundet for lette i Politiets Sprogforbund, og tros ihærdige forsøg på at ændre denne beslutning, er vi blevet sagt op. Det betyder at den fine rentetilskrivning vi hidtil har fået er væk. Ved samtale i banken er vi ved 1 års opsigelse blevet tilbudt 0,812% i rente. Derfor blev forsamlingen opfordret til at komme med forslag om hvad der kan gøres idet det er en forudsætning at der ikke spekuleres med pengene.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad. 5

Eventuelt. Ingen ønskede at byde ind med noget.

 

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden og udråbte et leve for foreningen.

 

 

 

25-01-2015 Bjørn Høyer

Generalforsamling 2015