Lokale vedtægter

Vedtægter for Dansk Politihundeforening, Skovbo afdeling.

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er DANSK POLITIHUNDEFORENING, SKOVBO AFDELING. Dens hjemsted og adresse er til enhver tid foreningens klubhus adresse.

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.

At lade foretage kåringer af civile politihunde.

At lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.

At søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland.

At vejlede de medlemmer der måtte ønske det ved anskaffelse af hund.

§ 3. Medlemmer.
Anmodning om medlemskab skal indsendes til lokalafdelingen, der med udtalelse videresender anmodningen til hovedbestyrelsen ledsaget af 1 års kontingent. Medlemskab er betinget af, at der på forlangende fremlægges straffeattest.

Hovedbestyrelsen kan, såfremt et af de forhold, der er nævnt i hovedforeningens vedtægter foreligger, nægte optagelse – i så fald returneres kontingentet.

Overflytning til anden lokalafdeling kan, medmindre der foreligger bopælsændring, kun ske ved årsskifte og såfremt der foreligger godkendelse fra de berørte lokalafdelinger.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 3 måneder før regnskabsårets afslutning til lokalafdelingen, der videresender udmeldelsen til hovedkassereren.

Kontingentrestancer ud over 2 måneder medfører fortabelse af medlemsretten.

§ 4. Passive medlemmer.
Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktivt forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer, og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

§ 5. Eksklusion.
Medlemmer, der forsætlig modarbejder foreningens formål eller før / efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i sådant forhold, at hans forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Vedtægter for Dansk Politihundeforening, Skovbo afdeling.

§ 5. Eksklusion. (fortsat)
Bestyrelsen kan, hvis den skønner det nødvendigt, adgangsformene et medlem fra al deltagelse i foreningens aktiviteter, og indstille vedkommende til eksklusion gennem hovedbestyrelsen.

Medlemmer, der under foreningsarbejde, konkurrence, træning, m.v., opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og / eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalafdelingen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil 6 måneder. Denne afgørelse kan af det pgl. medlem indankes for hovedbestyrelsen.

§ 6. Foreningens ledelse / ansvar.
Skovbo afdeling ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heriblandt formand og kasserer.

Bestyrelsen leder foreningens arbejde ind- og udadtil, og dens afgørelser skal efterkommes af medlemmerne.

Bestyrelsen vælges ved direkte valg på lokalafdelingens årlige generalforsamling. Valget gælder for 2 år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres en protokol over forhandlingerne.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Foreningen hæfter kun med sin formue, bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Bestyrelsen kan opkræve startpenge, træningsgebyr samt lokalgebyr.

§ 7. Generalforsamling.
Skovbo afdeling afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af januar måned.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Beretning for eventuelle udvalg.
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Kassereren foreslår kontingent for aktive og passive medlemmer, samt lokalgebyr til vedtagelse, hvorefter kontingent er forfaldet til betaling.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødet afholdes. Personvalg og øvrige beslutninger sker ved håndsoprækning, medmindre et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Vedtægter for Dansk Politihundeforening, Skovbo afdeling.

§ 7. Generalforsamling. (fortsat)
Beslutninger træffes ved simpelt flertal – flere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Ved stemmelighed bortfalder forslag, medens der ved personvalg trækkes lod.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem højst have 1 fuldmagt. Fuldmagter skal ved generalforsamlingens begyndelse godkendes af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling:
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal gøre det, hvis mindst 2/5 af afdelingens medlemmer begærer det.

§ 8. Lovændringer.
Lokale lovændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, når de er indsendt skriftligt 3 uger før mødet, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Ophævelse.
Ophævelse af lokalafdelingen skal forelægges generalforsamlingen som et særskilt punkt på mødet, og kan kun ske, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for, men kan dog stadig ikke ske, såfremt 10 medlemmer kræver dens fortsatte beståen.

I tilfælde af ophævelse tilfalder ejendele og kapital et formål til Dansk Politihundeforenings fremme efter hovedbestyrelsens afgørelse.