Øvelse 11 - konkurrenceprogram

ØVELSE 11: FRYGTLØSHED FOR SLAG
ALLE KLASSER
Point: 19 - Appel: 10/10 Stop 10 point
Indtransport 5 point
Flugtforsøg 4 point
Kommando: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads” - ”Fremad Gå”
Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes. Ønsker føreren
af tjenstlige eller andre årsager at anvende en anden kommando end den
tilladte, meddeles dette forud til dommerne.
Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen.
Bemærk: Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at
slippe.
Stoppet: Føreren skal med sin hund anholde en figurant, der iført synligt
beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten
er bevæbnet med stok, der også kan være ”slagstok – læder” i hånden.
Føreren anråber figuranten om at standse, men denne give sig til at løbe
bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten. Hunden skal i starten
være i line. Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være
tilkoblet som ved lineføring. Føreren skal straks efter anråbet standse op og
afvente tegn fra dommer, før føreren må løbe frem til sin hund. Dommeren
skal, straks efter figuranten er passiv, give tegn til føreren. Tegnet gives ved
en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder. Når hunden er ca. 50
m fra figuranten, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende
frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede
arm. Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider. Hunden skal
trods stokkeslag fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller
er en trussel. Når figuranten er passiv, er det tilladt, at hunden straks slipper
selvstændigt og overgår til bevogtning. Bevogtningen skal være effektiv. Når
føreren kommer frem til figurant og den hund, der har sluppet selvstændigt,
afvæbnes figuranten, hvorpå føreren træder et skridt tilbage, og med kommandoen ”på plads” får sin hund til at gå på plads. Når føreren kommer frem til
den hund, der fastholder sit bid, afvæbnes figuranten, hvorpå føreren træder
et skridt tilbage og med kommandoen ”slip” får sin hund til at slippe figuranten
samt med kommandoen ”på plads” får sin hund til at gå på plads
Indtransport: Når figuranten er blevet standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommeren. Føreren igangsætter indtransporten med kommandoen ”fremad gå” til figuranten. Under indtransporten skal føreren med
sin hund fri ved fod gå ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten – efter
forud aftale med dommerne – foretager figuranten flugtforsøg.
Flugtforsøg: Hunden skal uden kommando fra føreren straks eftersætte og
standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er
en trussel. Når figuranten er passiv, er det tilladt, at hunden straks slipper selvstændigt og overgår til bevogtning. Bevogtningen skal være effektiv. Når
føreren kommer frem til figurant og den hund, der har sluppet selvstændigt,
stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen ”på plads” sin
hund til at gå på plads. Når føreren kommer frem til den hund, der fastholder
sit bid stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen ”slip” sin
hund til at slippe figuranten samt med kommandoen ”på plads” sin hund til at
gå på plads. Herefter beordrer dommerne føreren at lægge line på hunden.
Når dette er sket er øvelsen afsluttet.
Bedømmelse: Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet.
Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. Kun et konstant bid kan
give fuldt point. Viger hunden for figurantens trussel medfører det fradrag i
points. Viger hunden 2 gange for figurantens trussel afbrydes øvelsen. Ved
anvendelse af redskab eller godbid og ved forsætlig berøring af figurant eller
hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke opnås point i øvelsen. Slipper
hunden ikke straks på førerens kommando, eller straks figuranten er passiv, eller følger den ikke straks førerens på plads kommando, medfører det
fradrag. Manglende effektivitet i bevogtningen trækkes i point. Er øvelsens
første del ikke udført, så der kan opnås point for stoppet, afbrydes øvelsen.
Der skal som minimum opnås 1point i hvert moment for at gå videre til det
næste. Tager føreren fat i hunden under indtransporten, afbrydes øvelsen,
og flugtforsøget udgår. Det samme gælder, hvis hunden under indtransporten
går frem og bider figuranten i beskyttelsesærmet, eller hvis der i øvrigt ikke
kan opnås point i indtransporten. I disse tilfælde gives kun point for det udførte
stop. Træder føreren ikke et skridt tilbage efter afvæbning, fradrages 1 point.
Træder føreren mere end et skridt tilbage efter afvæbning betragtes dette som
animering/er og der foretages fradrag i forhold hertil. Bringer føreren ikke stokken med tilbage fradrages 1 point. Slipper hunden i stoppet ikke straks efter 5.
ekstrakommando afbrydes øvelsen og der opnås ikke point. Slipper hunden
i flugtforsøget ikke straks efter 2. ekstrakommando afbrydes øvelsen, og der
opnås point for det udførte. Benyttes ikke tilladte kommandoer medfører det
fradrag. For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point.
For ekstra kommando og samtidig animering fratrækkes 1,5 point. Skævtsidninger bedømmes efter størrelse fra 0,1 til 1 point. Sætter hunden sig ikke
fradrages 0,5 point.
Figurant: Skal have gennemgået foreningens uddannelse for øvelse 11´erfiguranter, så figuranten kan udføre øvelsen korrekt, og i overensstemmelse
med arbejdsudvalgenes figurantuddannelses materiale, herunder særligt
modtagelse af hundene. Stokkeslag skal gives på en behersket måde, afpasset efter stokkens tykkelse, og hunden må ikke forsætligt rammes i hovedet
eller på benene.