Øvelse 8 - konkurrenceprogram

ØVELSE 8 - SPOR FÆLLESBESTEMMELSER:
Kommando: Kan anvendes frit.
Udførelse: Føreren skal på et anvist udgangssted med sin hund opsøge og
følge et fremmedspor samt sikre de der anbragte genstande.
Føreren kan frit anvende kommandoer og animeringer.
Hunden skal villigt og energisk følge førerens anvisninger og straks opsøge
og udarbejde sporet uden opstandsninger eller usikkerhed i eventuelle knæk
eller terrænskift. Førerhjælp er tilladt.
Hunden må apportere eller påvise fundne genstande.
Kun konstant og af hunden fremadskridende sporsøg kan give fuldt point.
Føreren må kun bevæge sig fremad i sporet, der altid vil være afsluttet bag
føreren.
Går føreren frem til hunden, der påviser/apporterer, kan føreren dog gå tilbage
til stedet, hvor føreren befandt sig ved påvisningen/apporteringen og fortsætte
sporet derfra.
For patrulje-, kriminal- og vinderklassen kan sporet indeholde knæk og føre
over forskelligartet terræn.
Er sporet lagt i buer, knæk eller med overgang til andet terræn, og føreren
kommer i tvivl om, at hunden følger sporet rigtigt, kan føreren kalde den
tilbage og forsøge igen.
Tilrettevisning gives når føreren er kommet 15 m bort fra sporet og ikke viser
tegn til at søge tilbage dertil, eller hvis føreren selv anmoder herom. Ved tilrettevisning vises føreren normalt vinkelret ind på sporet. Er der givet tilrettevisning i forbindelse med vinkelrette knæk, kan det forekomme, at føreren
vises hen til det sted, hvor føreren forlod sporet.
Har hund og fører fundet eller passeret sidste genstand, afbrydes øvelsen.
Frisøg er tilladt.
Med hensyn til nedgravning af genstande, henvises til figurantuddannelsens kursusmateriale. Nedgravede genstande skal være en størrelse og et
materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe
genstanden.
I kriminal – og vinderklassen kan kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 finde
sted. Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.
Bedømmelse: Opsøg, hvor hunden gentagne gange passerer sporet, medfører fradrag.
Gentagne opstandsninger samt usikkerhed i udarbejdelse af knæk medfører
fradrag. Kalder føreren hunden tilbage gentagne gange, hvor sporet er lagt i
buer, knæk eller med overgang til andet terræn, skal der ske fradrag i forhold
til det udførte arbejde.
Ved tilrettevisning fratrækkes 5 point i de ved sporsøget opnåede point.
Hvis føreren efter at have modtaget en tilrettevisning atter kommer 15 meter
bort fra sporet, afbrydes øvelsen og der gives point for den udførte del.
Beskadigelse af genstande medfører fradrag af 0,5 point.
Såfremt manglende genstande skyldes dårligt sporsøg, skal der ske fradrag i
point for sporsøg, ellers ikke.