Øvelse 9 - konkurrenceprogram

FÆLLESBESTEMMELSER FOR ØVELSE 9
RUNDERING/EFTERSØGNING
Kommando: Kan anvendes frit.
Udførelse: Føreren skal med sin hund afsøge et anvist terræn for at sikre de
der anbragte objekter. Der kan forekomme gerningsstedgenstande ved objekterne. Føreren kan frit dirigere sin hund ved hjælp af fløjte, armbevægelser
og naturlig kommandoføring. Finder hunden et objekt, skal den ved effektiv
halsgivning tilkalde føreren og indtil føreren er fremme bevogte det fundne
objekt.
Føreren skal have dommernes tilladelse til løbe frem til sin hund når der er
halsgivning, og til at flytte fundne objekter.
Er det fundne objekt en figurant, skal denne visiteres under bevogtning af
hunden og indtransporteres til dommerne med hunden i line eller fri ved fod.
Føreren skal behandle findestedet som gerningssted og med sin hund afsøge
dette.
Ved rundering får føreren opgivet runderingsområdets bredde med en side-
eller midterlinie, samt en bevægelsesretning. Er øvelsen lagt som en egentlig
eftersøgningsopgave, får føreren anvist eftersøgningsområdet, der skal være
tydeligt afmærket.
Føreren skal sikre sig, at terrænet bliver tilstrækkeligt afsøgt af hunden. Har
hunden fundet fig. eller genstand fremme i terrænet, kan føreren, når dommeren har overtaget det fundne, fortsætte runderingen fra det sted, hvor han
opholdt sig, da hunden gav hals.
Tilvejebringelse kan ske ved, at en hund apporterer et objekt til føreren, eller
hundens adfærd bevirker, at føreren ved selvsyn finder et objekt. Det kan
også ske ved at føreren selv finder objektet.
Giver hunden hals ved et sted, hvor en fig. eller genstand har været anbragt,
skal det ikke medføre fradrag. Under rundering må føreren kun bevæge sig
fremad og til siderne. Det område der ligger bag ham, må betragtes som forladt. Har hund og fører passeret sidste hovedobjekt afbrydes øvelsen.
Under eftersøgning må føreren bevæge sig frit i eftersøgningsområdet. Har
hund eller fører i en eftersøgning fundet alle objekter og foretaget gerningsstedsarbejde ved dem og fortsætter eftersøgningen, kan dommerne afbryde
øvelsen selvom hund eller fører ikke har fundet alle gerningssteds/sidegenstande.
Bedømmelse: Overdreven råben og støjen af føreren og utidig halsgivning af
hunden medfører fradrag.
Er runderingsbanen lagt, så rundering skal foregå i medvind, kan det ske, at
hund og fører går forbi et objekt, men at hunden under et udslag får fært af det
passerede objekt og løber tilbage. I dette tilfælde er genstand/fig. ikke tabt.
Er det derimod føreren, der kommanderer sin hund til at rundere bagud, er
genstanden/figuranten tabt.
For at opnå point i halsgivning, skal det første glam komme fra hunden uden
nogen tilskyndelse fra føreren.
Halsgivning skal være effektiv, hvilket vil sige, at hunden skal give hals på en
måde, der kan hidkalde føreren.